Дети Запорожья лого

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 20 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

6937 ditu.gov.ua 6 січня 2010 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України”, якою істотно посилено вимоги до кандидатів в усиновлювачі.

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко

Інд. 28

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 20

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421, N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63, ст. 2134; 2009 р., N 47, ст. 1572):

1) у пункті 4:

абзац другий після слів "за рішенням суду" доповнити словами і цифрами ", а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )";

в абзаці третьому слово "шостому" замінити словом "дванадцятому";

2) абзаци четвертий і п'ятий пункту 17 замінити абзацами такого змісту:

"осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом дванадцятим;

2) доповнити пункт 18 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

2. У Положенні про прийомну сім'ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 ( 565-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63, ст. 2134; 2009 р., N 47, ст. 1572):

1) у пункті 6:

абзац другий після слів "передбачених договором" доповнити словами і цифрами ", а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )";

в абзаці третьому слово "сьомому" замінити словом "одинадцятому";

2) у пункті 14:

абзаци п'ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:

"була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;

за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;

страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

була засуджена за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

абзац одинадцятий після слів "нахили до насильства" доповнити словами ", а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу)";

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.";

3) абзац сьомий пункту 16 викласти у такій редакції:

"довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;".

3. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 ( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561):

1) пункт 38 викласти у такій редакції:

"38. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть бути влаштовані тільки в сім'ї повнолітніх осіб.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;

проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;

не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.";

2) абзац третій пункту 49 після слів "здійсненню опіки, піклування" доповнити словами і цифрами ", а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )".

4. У Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 905 ( 905-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 79, ст. 2660):

1) у пункті 26:

в абзаці першому слова "Заявникам може бути відмовлено у взятті" замінити словами "Заявники не беруться";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 );";

абзац восьмий після слів "бесіди з ними" доповнити словами "або при вивченні їх документів";

2) доповнити пункт 30 абзацами такого змісту:

"Для перевірки іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу служба у справах дітей протягом п'яти робочих днів надсилає повідомлення до Департаменту.

До повідомлення додаються копія паспорта іноземця з перекладом на українську мову і засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає.

Департамент протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення надсилає запит до МВС.

МВС проводить перевірку заявників відповідно до пункту 35-1 цього Порядку та надсилає відповідь по суті запиту службі у справах дітей, яка розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Питання про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та підготовка висновку про можливість подружжя бути усиновлювачами, один з якого є іноземцем, розглядається службою у справах дітей протягом п'яти робочих днів після надходження від МВС результатів перевірки заявників.

Повідомлення долучається службою у справах дітей до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду. Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.";

3) у пункті 33:

у підпункті 2 слова "у двох" замінити словами "у трьох";

доповнити підпунктом 12 такого змісту:

"12) засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках).";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості" замінити словами і цифрами "документи, передбачені підпунктами 2, 9, 10 і 12 цього пункту";

4) доповнити Порядок пунктом 35-1 такого змісту:

"35-1. Департамент протягом п'яти робочих днів з дня прийняття справи надсилає до МВС запит щодо перевірки іноземців на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу. У разі усиновлення дитини одним із подружжя перевірка проводиться стосовно чоловіка і дружини, крім випадків, передбачених пунктом 93 цього Порядку.

До запиту додаються документи, передбачені підпунктами 2 і 12 пункту 33 цього Порядку.

МВС протягом 10 днів після надходження запиту перевіряє заявників щодо перебування їх на обліку в Генеральному секретаріаті Інтерполу та надсилає відповідний запит до правоохоронних органів держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

У разі наявності відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу МВС протягом трьох днів після надходження результатів перевірки інформує про це Департамент.

У разі відсутності таких відомостей МВС протягом 40 днів після надходження запиту інформує Департамент про відсутність відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу, а також про результати перевірки заявників правоохоронними органами держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

Повідомлення про результати перевірки оформляються на бланку Національного центрального бюро Інтерполу, підписуються його керівником (заступником керівника) та скріплюються печаткою. Повідомлення долучається Департаментом до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду.

Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.";

5) абзаци перший і п'ятий пункту 38 викласти у такій редакції:

"38. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:";

"заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 );";

6) друге речення абзацу другого пункту 66 виключити;

7) доповнити пункт 75 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність (невідповідність) інтересам дитини.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

8) перше речення абзацу третього пункту 77 після слів "п'яти робочих днів" доповнити словами ", а у разі відсутності результатів перевірки МВС щодо наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, або Генеральному секретаріаті Інтерполу - протягом п'яти робочих днів після надходження від МВС відповідного повідомлення";

9) абзац другий пункту 78 після слів "не може бути усиновлювачем" доповнити словами "чи які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини";

10) в абзаці другому пункту 80 цифри "67" замінити цифрами "62";

11) в абзаці другому пункту 83 і пункті 86 цифри "5-11" замінити цифрами "5-12";

12) у пункті 87:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"87. Департамент протягом 20 робочих днів перевіряє подані документи на відповідність вимогам законодавства та розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Перевірка іноземців на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу проводиться відповідно до пункту 35-1 цього Порядку.

Питання про надання дозволу на усиновлення розглядається Департаментом протягом п'яти робочих днів після надходження від МВС результатів перевірки заявників.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

абзац п'ятий після слів "Про відмову" доповнити словами "у взятті заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та";

13) пункти 88 і 88 замінити пунктом 88 такого змісту:

"88. Рішення про усиновлення громадянами України дитини - громадянина України, яка проживає за її межами, приймається консульською установою чи дипломатичним представництвом України на підставі документів, зазначених у підпунктах 2, 3, 5-12 пункту 33, пунктах 84 і 85 цього Порядку, та дозволу Департаменту на усиновлення.

Інформація щодо рішення про усиновлення, прийняте консульською установою чи дипломатичним представництвом України, записується в Книгу обліку рішень про усиновлення дітей, яка ведеться за формою згідно з додатком 10.";

14) у пункті 90 цифри "5-11" замінити цифрами "5-12";

15) у пункті 91:

абзаци п'ятий - десятий замінити абзацами такого змісту:

"копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

копія свідоцтва про шлюб;

висновок про стан здоров'я заявника;

довідка про наявність чи відсутність судимості;

копія свідоцтва про народження дитини;

письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках).".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

в абзаці дванадцятому слово "заявника" замінити словом "дитини";

16) пункт 92 викласти у такій редакції:

"92. Усиновлення на території України дитини іншого з подружжя іноземцем або особою без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, здійснюється відповідно до пункту 91 цього Порядку.

Перевірка іноземців на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу здійснюється відповідно до пунктів 30 і 35-1 цього Порядку.";

17) у пункті 93:

підпункт 1 після слів "що засвідчує особу" доповнити словами "(у двох примірниках)";

у підпункті 7 слово "нотаріально" замінити словом "нотаріусом";

доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках).";

18) друге речення пункту 99 виключити.

Внимание! Русская версия сайта больше не обновляется. Актуальная информация размещена в украинской версии