Дети Запорожья лого

Положение Кабинета министров Украины о порядке передачи детей для усыновления

21 апреля 2006, 0:00 5034 Кабинет министров Украины Не известно, насколько актуален этот документ в настоящий момент

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 липня 1996 р. N 775

Київ

Про затвердження Порядку передачі дітей,

які є громадянами України, на усиновлення

громадянам України та іноземним громадянам

і здійснення контролю за умовами їх

проживання у сім'ях усиновителів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Відповідно до статті 113-1 Кодексу про шлюб та сім'ю України

( 2006-07 ) та на виконання постанови Верховної Ради України від

30 січня 1996 р. N 12 ( 12/96-ВР ) "Про порядок введення в дію

Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу

про шлюб та сім'ю України" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок передачі дітей, які є громадянами України,

на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і

здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях

усиновителів, що додається.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 липня 1996 р. N 775

ПОРЯДОК

передачі дітей, які є громадянами України, на

усиновлення громадянам України та іноземним

громадянам і здійснення контролю за умовами

їх проживання у сім'ях усиновителів

I.

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу про шлюб та

сім'ю України ( 2006-07 ) і встановлює порядок передачі

дітей, які є громадянами України, на усиновлення, удочеріння

(далі - усиновлення) громадянам України та іноземним

громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання

у сім'ях усиновителів.

2. Усиновлення здійснюється виключно в інтересах дитини та

якщо єдиний або обидва батьки якої:

померли;

невідомі;

позбавлені батьківських прав;

визнані в судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми

чи оголошені померлими;

дали згоду на усиновлення в письмовій формі;

понад шість місяців не проживають разом з дитиною та без

поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не

виявляють щодо дитини батьківської уваги і турботи.

3. Підкинуті (залишені) діти можуть бути передані на

усиновлення у разі наявності відповідного акта, складеного

органами внутрішніх справ у встановленому порядку.

4. Хворі діти можуть бути усиновлені, якщо за характером

(перебігом) захворювання вони не потребують постійного (довічного)

перебування і лікування в спеціалізованих

лікувально-профілактичних закладах.

5. Батьки можуть дати згоду на усиновлення дитини тільки

після її народження. Їх згода повинна бути свідомою, непримусовою,

без отримання будь-якої винагороди, засвідчена державним

нотаріусом або керівником державного дитячого закладу, в якому

дитина перебуває, утримується чи виховується.

6. Діти, які залишені в пологовому будинку і щодо яких є

письмова згода батьків на усиновлення, можуть бути усиновлені лише

після досягнення ними двомісячного віку.

7. Усиновлення дітей з пологових будинків (відділень) та

лікувально-профілактичних закладів не провадиться.

Якщо немає ніяких відомостей про батька та родичів дитини,

залишеної матір'ю у пологовому будинку, складається відповідний

акт, на підставі якого місцева державна адміністрація (виконавчий

комітет) за місцем знаходження пологового будинку приймає рішення

про її влаштування до державного дитячого закладу. ( Абзац другий

пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

8. Усиновителем може бути кожний повнолітній дієздатний

громадянин.

Не можуть бути усиновителями особи:

1) позбавлені батьківських прав;

2) які подали завідомо неправдиві документи щодо усиновлення;

3) які бажають оформити усиновлення з метою отримання

матеріальної чи іншої вигоди;

4) які раніше були усиновителями, якщо з їх вини усиновлення

було скасоване або визнане недійсним ;

5) які перебувають на обліку в психоневрологічних та

наркологічних диспансерах або лікуються у зазначених закладах;

6) які на час усиновлення не мають постійного заробітку або

інших установлених законом видів доходу.

9. Переважне право серед кількох осіб, бажаючих усиновити

одну й ту ж дитину, надається:

1) родичам дитини незалежно від їх місця проживання;

2) громадянам України;

3) особам, в сім'ї яких проживає дитина, яка усиновлюється;

4) особам, які усиновлюють двох або більше дітей (сестер,

братів), не розриваючи родинних зв'язків.

10. Між усиновителем і усиновлюваною дитиною різниця у віці

повинна бути не менше 15 років. За наявності поважних причин цю

різницю може бути скорочено під час розгляду заяви про

усиновлення.

У разі усиновлення дітей родичами різниця у віці між

усиновителями і усиновлюваними до уваги не береться.

11. Посередницька комерційна діяльність щодо усиновлення

дітей забороняється.

12. Від імені та в інтересах громадян України та іноземних

громадян, що бажають усиновити дитину, яка є громадянином України,

можуть діяти інші особи на підставі засвідченого державним

нотаріусом (для іноземних громадян - легалізованого) доручення, за

винятком дій, зазначених у пунктах 30, 36, 37 цього Положення, які

усиновителі повинні здійснювати особисто.

13. Плата з громадян за усиновлення дитини не справляється,

крім плати, передбаченої чинним законодавством за виконання дій,

пов'язаних з його провадженням.

II.

14. Ведення справ з питань усиновлення дітей здійснюється

відділами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі

державних адміністрацій, міських чи районних у містах виконавчих

комітетів (далі - відділи освіти).

15. Особи, яким стало відомо про дітей, позбавлених

батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це

органи опіки і піклування за місцем перебування цих дітей.

Особам, яким в процесі своєї діяльності стало відомо про

дітей, позбавлених батьківського піклування, забороняється

надавати відомості про них іншим організаціям і громадянам.

( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

16. Органи опіки і піклування у разі одержання відомостей про

дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов'язані негайно

провести обслідування і у разі встановлення факту відсутності

опікування батьків забезпечити тимчасове влаштування її до

вирішення питання про призначення опікуна чи піклувальника.

( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

17. Керівник державного закладу, в якому перебуває,

утримується або виховується дитина, зобов'язаний у тижневий термін

з дня, коли йому стало відомо, що дитина позбавлена батьківського

піклування, повідомити про це відділ освіти за місцем знаходження

цього закладу. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

18. Відділи освіти у тижневий термін після одержання

відомостей про дитину, позбавлену батьківського піклування,

зобов'язані провести обслідування і, встановивши факт виникнення

підстав для усиновлення, реєструють її в книзі первинного обліку

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

(додаток 1), і ставлять її на первинний облік для усиновлення,

влаштування на виховання в сім'ї громадян України, встановлення

щодо неї опіки чи піклування громадянами України.( Пункт 18 в

редакції Постанови КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

19. Якщо дитина, стосовно якої виникли підстави для

усиновлення, протягом одного місяця від дня перебування її на

первинному обліку не була усиновлена, влаштована на виховання в

сім'ю громадян України, щодо неї не були встановлені опіка чи

піклування громадянами України відділ освіти заповнює анкету за

встановленою формою (додаток 2) і, засвідчена копія анкети цієї

дитини органом опіки і піклування передається відповідно

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінню освіти

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, що ведуть облік дітей, які можуть бути усиновлені.

( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

На підставі отриманих копій анкет Міністерство освіти

Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської

та Севастопольської міських державних адміністрацій формують

регіональний банк даних про дітей, стосовно яких виникли підстави

для усиновлення.

У разі переведення дитини до дитячого закладу іншого району

(міста) разом з відповідними документами подаються відомості про

те, в якому відділі освіти дитина перебуває на первинному обліку.

( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Для усиновлення дітей, які перебувають під опікою чи

піклуванням, анкета заповнюється за наявності письмової згоди

опікуна чи піклувальника дитини щодо її усиновлення, засвідченої

державним нотаріусом або керівником дитячого закладу, в якому

дитина перебуває, утримується чи виховується. ( Пункт 19 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

20. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у

місячний термін від дня надходження анкети дитини, стосовно якої

виникли підстави для усиновлення і у разі неможливості її

усиновлення, передачі під опіку, піклування чи на виховання в

сім'ю громадян України на території даної чи будь-якої іншої

області України, зобов'язані надіслати засвідчену копію анкети до

Центру по усиновленню дітей при Міносвіти (далі - Центр).

Центр на підставі засвідчених копій анкет дітей формує банк

даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, сприяє усиновленню їх громадянами України та

іноземними громадянами.

( Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

21. У разі зміни правового статусу дитини (відновлення

батьків у батьківських правах, усиновлення дитини та інше) чи

стану здоров'я дитини, яка перебуває на централізованому обліку,

органи опіки і піклування у семиденний термін повідомляють про це

відповідно Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій та Центр. ( Абзац пункту 21 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

Одночасно відповідна інформація надсилається відділу освіти,

де дитина перебуває на первинному обліку. ( Пункт 21 доповнено

абзацом другим згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

22. Датою взяття дитини на облік в Центрі, Міністерстві

освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

вважається дата реєстрації ними засвідченої копії анкети цієї

дитини.

III.

23. Громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину,

звертаються із заявою до відділу освіти за місцем проживання з

проханням дати висновок про можливість бути усиновителями.

До заяви додаються такі документи:

1) довідка з місця роботи про займану посаду та заробітну

плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому

порядку;

2) копія свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у

шлюбі);

3) медичний висновок про стан здоров'я усиновителя, виданий

державним лікувально-профілактичним закладом (додаток N 2).

Під час подачі зазначених документів заявник пред'являє

паспорт, а у випадках, передбачених законодавством України, інший

документ, який засвідчує особу.

24. Відділи освіти зобов'язані роз'яснювати особам, які

виявили бажання усиновити дитину, умови усиновлення, права та

обов'язки, що виникають внаслідок усиновлення, та інші питання,

пов'язані з усиновленням.

25. Для підготовки висновку про можливість бути усиновителями

відділ освіти складає акт про результати обстеження

житлово-побутових умов громадян України, які виявили бажання

усиновити дитину (із зазначенням біографічних даних, складу сім'ї,

наявності власних дітей, інших відомостей).

Термін дії акта і документів, зазначених у підпунктах 1-3

пункту 23 цього Порядку, один рік з дня їх видачі.

26. Відділ освіти протягом 10 днів з дня подання громадянами

України, які виявили бажання усиновити дитину, заяви і відповідних

документів, а також акта обстеження їх житлово-побутових умов

готує висновок про їх можливість бути усиновителями.

Висновок про можливість бути усиновителем є підставою для

взяття на облік як кандидата в усиновителі та для підбору і

знайомства з дитиною.

27. Висновок про відмову у взятті на облік як кандидата в

усиновителі та всі подані документи відділ освіти повертає

заявникові у п'ятиденний термін з дня його складання.

28. Відділ освіти після взяття на облік громадян України як

кандидатів в усиновителі надає їм необхідну інформацію про дітей,

стосовно яких виникли підстави для усиновлення, і видає

направлення на відвідання відповідного державного дитячого закладу

для підбору, знайомства та установлення контакту з дитиною.

29. Кандидати в усиновителі мають право:

отримати детальну інформацію про дитину, яка може бути

усиновлена;

провести додаткове медичне обстеження дитини своїм лікарем у

присутності представника державного дитячого закладу, в якому

перебуває, утримується або виховується дитина;

звернутися до районного (міського) суду із заявою про

усиновлення конкретної дитини, зміну її прізвища, імені, по

батькові, дати, місця народження та про запис їх батьками дитини.

30. Кандидати в усиновителі до винесення рішення про

усиновлення зобов'язані особисто:

ознайомитися з документами усиновлюваної ними дитини, в тому

числі з довідкою про стан здоров'я;

познайомитись і установити контакт з дитиною.

31. Кандидати в усиновителі, які не змогли за направленням

підібрати дитину, можуть звернутися за отриманням відомостей про

дітей, стосовно яких виникли підстави для усиновлення, до іншого

відділу освіти або Міністерства освіти Автономної Республіки

Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій чи до Центру.

32. Підставою для вирішення питання про можливість

усиновлення дитини є заява кандидата в усиновителі про

усиновлення цієї дитини, що подається до відділу освіти за місцем

проживання дитини.

У заяві про усиновлення дитини (в разі усиновлення подружжям

подається спільна заява, а в разі усиновлення одним з них до заяви

додається письмова згода другого) зазначається прізвище, ім'я, по

батькові, місце проживання кандидата в усиновителі, прізвище,

ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання,

обізнаність про стан здоров'я дитини.

33. Керівник державного дитячого закладу, де перебуває,

утримується або виховується дитина, чи особа, в якої проживає

дитина, яку виявили бажання усиновити, подають до відділу освіти

за місцем її проживання такі документи:

1) свідоцтво про народження дитини;

2) свідоцтво про смерть її батьків або копію рішення суду про

позбавлення батьківських прав, визнання батьків недієздатними,

безвісно відсутніми чи оголошеними померлими;

3) документи, які підтверджують, що батьки без поважних

причин не беруть участі у вихованні та утриманні дитини або

розшукуються, акти, складені органами внутрішніх справ про те, що

дитина була підкинута (залишена);

4) письмову згоду батьків, опікуна чи піклувальника дитини

або державного дитячого закладу, в якому вона перебуває,

утримується або виховується, на усиновлення, засвідчену державним

нотаріусом чи керівником державного дитячого закладу;

5) висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток

дитини за формою згідно з додатком N 3.

У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з

подружжя подаються документи, зазначені у підпункті 2 пункту 23 і

підпунктах 1-4 пункту 33 цього Порядку. ( Пункт 33 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

34. У разі усиновлення дитини, яка досягла десятирічного

віку, необхідна її згода.

Якщо до подачі заяви про усиновлення дитина проживала в сім'ї

усиновителя і вважає його своїм батьком (матір'ю), усиновлення, як

виняток, може бути проведене без одержання згоди усиновлюваного.

Згода дитини на усиновлення з'ясовується відділом освіти та

оформляється довідкою.

35. Відділ освіти за місцем проживання дитини на підставі

заяви кандидата в усиновителі та документів, зазначених у пунктах

23, 26 і 33 цього Порядку, готує висновок про доцільність

усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

36. Усиновлення дітей громадянами України провадиться

рішенням районного (міського) суду в установленому порядку.

Присутність усиновителів (усиновителя) під час розгляду

справи про усиновлення обов'язкова. ( Абзац другий пункту 36 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

37. Усиновителі зобов'язані особисто:

отримати рішення суду про усиновлення;

забрати дитину з місця її проживання за пред'явленням копії

рішення суду про усиновлення.

38. Усиновлення, яке не відповідає інтересам дитини, може

бути скасоване або визнане недійсним рішенням суду.

39. Контроль за умовами проживання і виховання усиновлених

дітей в сім'ях усиновителів здійснюється відповідно до чинного

законодавства щодо питань захисту прав дитини і охорони сім'ї із

забезпеченням таємниці усиновлення.

IV.

40. Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними

громадянами на території України провадиться відповідно до

глави 14 Кодексу про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ) у

випадках, коли вичерпані всі можливості щодо усиновлення,

взяття під опіку (піклування) чи на виховання цих дітей в

сім'ї громадян України та коли ці діти перебувають на обліку в

Центрі не менше одного року.

У разі коли іноземні громадяни перебувають у родинних

стосунках з дітьми або усиновлюють дітей, які мають захворювання,

зазначені у Переліку, затвердженому МОЗ, усиновлення провадиться

без дотримання термінів перебування дітей на обліку в Центрі.

Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними

громадянами, що перебувають у шлюбі з громадянами України на

території України, провадиться відповідно до глави 14 Кодексу про

шлюб та сім'ю України в порядку, передбаченому для громадян

України.

41. Іноземні громадяни, які виявили бажання усиновити дитину,

яка є громадянином України, звертаються з письмовою заявою до

Центру про взяття їх на облік кандидатами в усиновителі та надання

направлення на відвідання відповідного державного дитячого закладу

для підбору, знайомства та установлення контакту з дитиною.

До заяви додаються такі документи:

1) висновок, виданий компетентним органом країни проживання

кандидата в усиновителі, що підтверджує його можливість бути

усиновителем, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних

даних, складу сім'ї, наявності власних дітей, інших відомостей,

якщо висновок видав недержавний орган, до нього додається копія

ліцензії, виданої зазначеному органу на проведення діяльності,

пов'язаної з усиновленням;

2) дозвіл компетентного органу країни проживання кандидата в

усиновителі на в'їзд і постійне проживання усиновлюваної дитини;

3) документ про доходи, заробіток, прибуток; ( Підпункт 3

пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

4) медичний висновок про стан здоров'я кожного кандидата в

усиновителі;

5) копія свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у

шлюбі);

6) копія паспорта або іншого документа, який засвідчує особу

кандидатів в усиновителі;

7) відомості уповноваженого органу на кожного кандидата в

усиновителі про те, що ніхто з них не притягався до кримінальної

відповідальності;

8) зобов'язання усиновителя у разі усиновлення дитини в

місячний термін поставити її на консульський облік в консульській

установі України в країні проживання (із зазначенням в якій саме

консульській установі України) та надавати цій установі періодичну

інформацію (не менше одного разу на рік) про умови проживання і

виховання дитини, можливість її представника спілкуватися з

дитиною, а також про збереження усиновленій дитині громадянства

України до досягнення нею 18-річного віку. ( Підпункт 8 пункту 41

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п )

від 22.06.99 )

Зазначені документи (крім копії паспорта або іншого

документа, що засвідчує особу) мають бути легалізовані в

установленому порядку, якщо інше не передбачене законодавством

України або міжнародними договорами України. Термін дії цих

документів один рік. ( Абзац пункту 41 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Документи подаються Центрові разом з перекладом на

українську мову. Переклад документів здійснюється з документів,

легалізованих в установленому порядку, якщо інше не передбачено

законодавством України або міжнародними договорами України, і

засвідчується в консульській установі України в країні проживання

кандидатів в усиновителі або в органах державного нотаріату на

території України. ( Абзац пункту 41 в редакції Постанови КМ N

1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

42. Центр у десятиденний термін розглядає подані кандидатами

в усиновителі документи, ставить їх на облік, надає необхідну

інформацію про дітей, стосовно яких виникли підстави для

усиновлення, та видає направлення в органи опіки і піклування для

підбору, знайомства та установлення контакту з дитиною.

Разом з направленням кандидатам в усиновителі повертаються їх

документи, прошнуровані, опечатані і завірені підписом керівника

Центру, із зазначенням кількості сторінок, номера, за яким

кандидат перебуває на обліку в Центрі, для подання у відділ освіти

за місцем проживання дитини.

У разі відмови у взятті на облік кандидатом в усиновителі

заявнику надається обгрунтована відповідь у письмовій формі та

повертаються подані ним документи.

43. Для вирішення питання про можливість усиновлення

конкретної дитини іноземні громадяни подають заяву до відділу

освіти за місцем проживання дитини.

У заяві про усиновлення дитини (в разі усиновлення подружжям

подається спільна заява, а в разі усиновлення одним з них до заяви

додається письмова згода другого) зазначається прізвище, ім'я, по

батькові, місце проживання кандидата в усиновителі, а також

прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце

проживання, обізнаність про стан здоров'я дитини.

Заява має бути перекладена на українську мову, і переклад

засвідчений в органах державного нотаріату України.

44. Орган опіки і піклування за місцем проживання

усиновлюваної дитини на підставі заяви кандидата в усиновителі і

документів, зазначених у пунктах 33 і 41 цього Порядку, готує

висновок про доцільність усиновлення та відповідність його

інтересам дитини.

У висновку орган опіки і піклування зазначає прізвище, ім'я,

по батькові та дату народження дитини, прізвище, ім'я, по батькові

кандидата в усиновителі, країну його проживання, найменування і

адресу компетентної організації за місцем проживання кандидата, що

підготувала висновок про нього, та номер, за яким кандидат

перебуває на обліку в Центрі.

45. Для вирішення питання про усиновлення дитини, яка є

громадянином України, іноземні громадяни звертаються до Центру за

дозволом на проведення дій, пов'язаних з усиновленням.

46. На підставі письмової заяви іноземних громадян про

надання їм дозволу на проведення усиновлення конкретної дитини і

висновку органу опіки і піклування про доцільність усиновлення та

відповідність його інтересам дитини Центр протягом трьох днів

розглядає необхідні матеріали і дає письмовий дозвіл на проведення

усиновлення або у разі відмови - обгрунтовану відповідь у

письмовій формі. ( Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

47. Якщо кандидати в усиновителі не змогли підібрати дитину

для усиновлення за попереднім направленням Центру, вони можуть

отримати направлення до іншого органу опіки і піклування за їх

бажанням.

48. Іноземні громадяни - кандидати в усиновителі чи

усиновителі мають права та обов'язки, передбачені пунктами 29, 30,

36, 37 цього Порядку.

49. Усиновлення дитини, яка є громадянином України,

іноземними громадянами провадиться рішенням районного (міського)

суду в установленому порядку.

Копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, у

десятиденний термін з часу набрання судовим рішенням законної

сили, надсилається до Центру. ( Пункт 49 доповнено абзацом згідно

з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

50. Усиновлення іноземними громадянами дитини, яка є

громадянином України і проживає за межами України, провадиться в

консульській установі України за умови одержання в кожному

окремому випадку дозволу Центру.

Для одержання дозволу Центру іноземні громадяни подають до

нього (через відповідну консульську установу України або

безпосередньо) документи, зазначені у пунктах 33 і 41 цього

Порядку, що підтверджують правову основу здійснення усиновлення,

а також висновок консульської установи України про доцільність

усиновлення та відповідність його інтересам дитини. У разі

усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя подаються

документи, зазначені в підпунктах 1-4 пункту 33, підпунктах 2, 5,

6 пункту 41 цього Порядку. ( Абзац другий пункту 50 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-99-п ) від

22.06.99 )

Визнається дійсним усиновлення дитини, яка є громадянином

України, проведене в органах держави, на території якої проживає

дитина, за умови попереднього одержання дозволу Центру на таке

усиновлення.

51. Для здійснення нагляду за станом утримання і виховання

дітей, усиновлених іноземними громадянами, Центр у десятиденний

термін після отримання копії рішення суду про усиновлення дитини

надсилає до МЗС такі документи:

1) офіційне повідомлення про усиновлення дитини із

зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та дати народження

усиновленої дитини (в разі їх зміни - зазначити нові),

громадянства усиновителя, прізвища, ім'я, по батькові та повної

адреси усиновителя (дані про усиновителя подаються мовою країни

його проживання);

2) копію рішення суду про усиновлення;

3) копію зобов'язання усиновителя в місячний термін після

усиновлення дитини звернутися до консульської установи України в

країні його проживання з проханням поставити дитину на

консульський облік, надавати цій установі періодичну інформацію

про умови проживання і виховання дитини, можливість її

представника спілкуватися з дитиною, а також збереження

усиновленій дитині громадянства України до досягнення нею

18-річного віку.

52. МЗС у десятиденний термін після отримання зазначеної

інформації з Центру надсилає до відповідної консульської установи

України в країні проживання усиновленої дитини доручення щодо

постановки її на консульський облік та організації нагляду за

умовами проживання і виховання усиновленої дитини.

Відповідна консульська установа на підставі доручення МЗС та

міжнародних договорів України, а також загальновизнаних принципів

і норм міжнародного права щодо захисту прав дитини вживає заходів

до встановлення нагляду за умовами проживання та виховання

усиновленої дитини і протягом перших трьох років один раз на рік,

а потім через кожні три роки надсилає інформацію МЗС для подальшої

передачі Центрові.

53. У разі коли внаслідок усиновлення порушено права дитини,

передбачені законодавством України і міжнародними угодами України,

або усиновлення не відповідає інтересам дитини, воно може бути

скасовано або визнано недійсним у судовому порядку згідно із

законодавством України.

Додаток 1

до Порядку передачі дітей, які є

громадянами України, на усиновлення

громадянам України та іноземним

громадянам і здійснення контролю за

умовами їх проживання у сім'ях

усиновителів

КНИГА

первинного обліку дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування,

______________________________________

районного (міського) відділу освіти

____________________________ області

Розпочато _______________________ р.

з N ________________________________

Закінчено _______________________ р.

N __________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------

N | Дата |Від кого |Прізвище,|Дата та | Місце |Хто здій- |Прізвище,| Місце

п/п| взяття |надійшло |ім'я, по |місце |проживання |снює |ім'я, по |проживання,

| дитини |повідом- |батькові |народ- |(перебуван-|нагляд і |батькові |(перебува-

| на |лення про |дитини |ження |ня) дитини |утримання |батька, |ння)

| облік |дитину, | |дитини |на час |дитини на |матері |батьків

| |підстави | | |взяття її |момент | |

| |для | | |на облік |взяття її | |

| |взяття її | | | |на облік | |

| |на облік | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Інші родичі, |Відомості | Заходи |Відомос-|Вид влашту-| Зміна | Дата |Місце

місце їх |про майно,|для збе- |ті про |вання, |правового | подання |зберігання

проживання |житло, що |реження |призна- |адреса |статусу | анкети |справи

|належать |майна, |чення |дитини |дитини, | дитини |дитини, яку

|дитині |житла, що|пенсії, |після її |підстави | для |знято з

| |належать |держав- |влаштування|для цього |обліку в |обліку

| |дитині |ної | | |регіона- |

| | |допомоги| | |льному |

| | |тощо | | | банку |

| | | | | | даних |

----------------------------------------------------------------------------------------

( Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Додаток N 2

до Порядку передачі дітей, які є

громадянами України, на усиновлення

громадянам України та іноземним

громадянам і здійснення контролю за

умовами їх проживання у сім'ях

усиновителів

АНКЕТА ДИТИНИ

______________

(номер анкети)

__________________________________________________________________

(відділ освіти районної, районної у місті Києві та

Севастополі державної адміністрації, міського чи районного у місті

виконавчого комітету Рад)

ВІДОМОСТІ ПРО ДИТИНУ______________________________________________

(на дату заповнення) (прізвище, ім'я, по батькові)

Стать_______________Дата народження_______________________________

(рік, число, місяць)

Місце народження__________________________________________________

(держава, область, населений пункт)

Свідоцтво про народження

Номер______Серія_______Дата видачі________________________________

Соціальний статус_________________________________________________

(позбавлена батьківського піклування, сирота)

Особливі прикмети_________________________________________________

(зріст, вага, колір очей, колір волосся

тощо)

Характерологічні особливості______________________________________

(товариська, замкнута тощо)

Місцезнаходження__________________________________________________

Медичний висновок про стан здоров'я_______________________________

__________________________________________________________________

ВІДОМОСТІ ПРО БАТЬКІВ

(на дату заповнення)

Мати______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження___________________________________________________

(рік, число, місяць)

Місцезнаходження__________________________________________________

Соціальна довідка_________________________________________________

(місце роботи, стан здоров'я: нормальне,

хронічне захворювання, інвалідність)

Батько____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження___________________________________________________

(рік, число, місяць)

Місцезнаходження__________________________________________________

Соціальна довідка_________________________________________________

(місце роботи, стан здоров'я: нормальне,

хронічне захворювання, інвалідність)

Брати, сестри та інші родичі______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________

місцезнаходження)

Правові підстави для усиновлення__________________________________

(свідоцтво про смерть,

наявність акта про підкинення

дитини, рішення суду про

позбавлення батьківських прав,

письмова згода на усиновлення

тощо)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ______________________________________________

До анкети додається фотокартка дитини.

Керівник відділу

освіти ___________ ___________________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "____"______________________199__р.

Райдержадміністрація (виконком) _________, ________________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "____" ________________ р.

Погоджено:

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,

управління освіти

обл(міськ)держадміністрації _________, _________________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "_____" ________________ р.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обл(міськ)держадміністрація _________, ____________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "____" _______________ р.

( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Додаток N 3

до Порядку передачі дітей, які

є громадянами України, на усиновлення

громадянам України та іноземним

громадянам і здійснення контролю за

умовами їх проживання у сім'ях

усиновителів

ВИСНОВОК

про стан здоров'я громадянина

Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________________

__________________________________________________________________

Дата народження___________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог__________________________________________________

(діагноз) (дата)

Психіатр__________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Фтизіатр__________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Нарколог _________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Терапевт__________________________________________________________

(діагноз) (дата)

__________________________________________________________________

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана________________________________________________

(дата, N) (результат)

ВІЛ-інфікованість_________________________________________________

(дата, N) (результат)

Остаточний висновок_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник лікувально-профілактичного

закладу __________ _______________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "___"_________199__р.

Висновок дійсний 1 рік з дня видачі.

( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108

( 1108-99-п ) від 22.06.99 )

Додаток N 4

до Порядку передачі дітей, які

є громадянами України, на

усиновлення громадянам України

та іноземним громадянам і

здійснення контролю за умовами

їх проживання у сім'ях

усиновителів

ВИСНОВОК

про стан здоров'я, фізичний та розумовий

розвиток дитини, яка може бути

усиновлена

Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________________

__________________________________________________________________

Дата народження___________________________________________________

Місцезнаходження, повна адреса____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог__________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Психіатр__________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Дерматовенеролог__________________________________________________

(діагноз) (дата)

Хірург(ортопед)___________________________________________________

(діагноз) (дата)

Онколог (за показаннями)__________________________________________

(діагноз) (дата)

Гематолог (за показаннями)________________________________________

(діагноз) (дата)

ЛОР_______________________________________________________________

(діагноз) (дата)

Офтальмолог_______________________________________________________

(діагноз) (дата)

Остаточний висновок шифр

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник лікувально-профілактичного

закладу (за місцем знаходження

дитячого закладу) __________ _______________

(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата "_____"______________199__р.

Фонд «Счастливый ребенок» — эффективная помощь наиболее нуждающимся детям Запорожской области

Им нужна наша помощь
Маша Зозуля
Маша Зозуля

Синдром Вольфа-Хиршхорна

Помочь сейчас
Денис Вечерний
Денис Вечерний

Острый лимфобластный лейкоз

Помочь сейчас

В 2022 вы помогли на сумму, грн.

23 857 747

Расходы фонда в 2022
146 больным детям 3 264 632 грн.
Мед. оборудование: 475 181 грн.
Гуманитарная помощь: 6 619 991 грн.
Детям с инвалидностью: 9 544 026 грн.
Детcкому экоселу: 515 218 грн.
Сиротам и малообеспеченным: 1 040 247 грн.
Помощь взрослым "Хелпус": 110 204 грн.
Служебные расходы: 952 398 грн.
Всего расходов: 22 630 973 грн.

Всего с 2007 оказано помощи, грн.

111 483 445

Ребенку нужна семья